Piec SAS UWT 14 kW

Piec SAS UWT 14 kWPiec SAS UWT jest urządze­niem nowoczes­nej kon­strukcji przys­tosowany do pracy w sys­temie dol­nego i górnego spala­nia paliw stałych. Piec pracuje wyko­rzys­tu­jąc wymus­zony dopływ powi­etrza. Rozwiązanie komory paleniskowej wyposażonej w sys­tem wielop­unk­towej dys­try­bucji powi­etrza umożli­wia eksploat­ację pieca w sys­temie górnego spala­nia — przy spala­niu miału i dol­nego spala­nia — przy spala­niu mieszanki paliw. Komora z ruchomym rusztem żeli­wnym ułatwia odpopielanie paleniska. Wysokość tem­per­atury pieca utrzymy­wana jest dokład­nie na poziomie zadanym przez użytkown­ika na sterown­iku wyko­rzys­tu­jąc dzi­ałanie algo­rytmu PID. Sterownik zapew­nia opty­malny pro­ces spala­nia, steru­jąc pracą wenty­la­tora nad­mu­chowego oraz pompą obiegową c.o i c.w.u.

Cena kat­a­l­o­gowa: 4.600,00 zł
cena 3.920,00 zł
Oszczędzasz: 680,00 zł

4_lata_gwarancji oszczednosc_energi
regulator_pokojowydodatkowy_rusztsprawnoscregulacja_procesu_paleniaekologiadodatkowy_ruszt

Zamów teraz

Telefontel.605 882 200 Mailkontakt@ezelazny.pl

lub w sklepie internetowym Piec SAS UWT 14 kW

Instrukcja obsługi pieca Sas UWT: Pobierz

Dane tech­niczne

Piec SAS UWT 14 kW

Ze sterowaniem, uni­w­er­salny kocioł dol­nego i górnego spala­nia (wysoki) — węgiel, mieszanka z miałem, miał, drewno

Rodzaj kotła: zasy­powy, uni­w­er­salny ze sterowaniem
Zakres mocy: 14 –200kW
Paliwa: węgiel kami­enny sorty­ment orzech, miał, drewno sezonowane
Rodzaj spala­nia: górny i dolny sys­tem spalania
Mate­riał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)
Sprawność: 79,1÷85,9 %
Wyposaże­nie standardowe: sterownik, wenty­la­tor, ter­mometr, kratka zabez­piecza­jąca żar, kom­plet narzędzi do obsługi kotła, dźwig­nia ruszt ruchomych (nie doty­czy kotłów pow. 36 kW), kom­plet stopek reg­u­la­cyjnych (nie doty­czy kotłów o mocy pow. 36kW)
Opcje: usy­tuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła
Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploa­towany zgod­nie z instrukcją, 2 lata na podze­społy elektroniczne
Cer­ty­fikaty: Znak CE, Świadectwo bada­nia na znak bez­pieczeństwa eko­log­icznego wydane przez IPChW w Zabrzu

 Infor­ma­cje dodatkowe:

 

Nom­i­nalna moc Piec SAS UWT 14 kW
14 kW
Powierzch­nia grzewcza 1.2 m2
Sprawność cieplna 79,1 — 85,9 %
Zuży­cie paliwa* 1,1 kg/h
Pojem­ność komory załadowczej do 40 kg
Pojem­ność wodna kotła 65 l
Masa kotła 310 kg
Wyma­gany ciąg spalin 0,30 mbar
Max temp. robocza 85 °C
Zale­cana temp. robocza wody grzewczej 60±80 °C
Min. temp. wody powrotnej 55 °C
Pod­sta­wowe wymi­ary kotła A   — 1010
A1 — 710
B   — 540
B1 — 455
H   — 1410
H1 — 1380
H2 — 310
H3 — 1085
mm
Wymi­ary komory paleniskowej C   — 460
C1 — 130
D   — 470
mm
Przekrój czop­ucha 160 mm
Gwint króćca (zasilanie/powrót) G 1¼  (5/4)
Wymi­ary otworu załadowczego 280x200 mm
Min. wysokość komina 7 m
Min. przekrój prze­wodu kominowego 17x17
Q200
mm
Model kotła 14 kw UWT
Zasi­lanie elektryczne 230/50 V/Hz
Pobór mocy do 40 W
Ten wpis został opublikowany w kategorii KOTŁY SAS, Piece do ogrzewania powierzchni do 140m2 i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.