Piec SAS NWT 23 kW

Piec SAS NWT 23 kWPiec SAS NWT jest urządze­niem nowoczes­nej kon­strukcji o dol­nym spala­niu paliw stałych i trzy­cią­gowym układzie komór spali­nowych. Pracuje wyko­rzys­tu­jąc wymus­zony dopływ powi­etrza. Pro­ces ten możliwy jest dzięki zamon­towanemu wenty­la­torowi nad­mu­chowemu, który sterowany jest sterown­ikiem elek­tron­icznym podłąc­zonym do sieci elek­trycznej.
Wysokość tem­per­atury pieca utrzymy­wana jest dokład­nie na poziomie zadanym przez użytkown­ika na sterown­iku. Sterownik dokonuje ciągłych pomi­arów tem­per­atury wody w piecu i na jej pod­stawie odpowied­nio steruje pracą wenty­la­tora, reg­u­lu­jąc ilość dostar­czanego powi­etrza niezbęd­nego do prze­biegu pro­cesu spala­nia paliwa.

Cena kat­a­l­o­gowa: 4.400,00 zł
cena 3.760,00 zł
Oszczędzasz: 640,00 zł

4_lata_gwarancjioszczednosc_energi
regulator_pokojowydodatkowy_rusztsprawnoscregulacja_procesu_paleniaekologia

Zamów teraz

Telefontel.605 882 200 Mailkontakt@ezelazny.pl

lub w sklepie internetowym Piec SAS NWT 23 kW

Instrukcja obsługi pieca Sas NWT: Pobierz

Dane tech­niczne

Piec SAS NWT 23 kW

Ze sterowaniem, piec dol­nego spala­nia (niski) — węgiel, mieszanka z miałem, drewno

Rodzaj kotła: zasy­powy, uni­w­er­salny ze sterowaniem
Zakres mocy: 12,5 –200kW
Paliwa: węgiel kami­enny sorty­ment orzech, zastępczo z domieszką miału, drewno sezonowane
Rodzaj spala­nia: dolny sys­tem spalania
Mate­riał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)
Sprawność: 79,4÷85,0 %
Wyposaże­nie standardowe: sterownik,termometr, wenty­la­tor, kratka zabez­piecza­jąca żar, kom­plet narzędzi do obsługi kotła, dźwig­nia ruszt ruchomych (nie doty­czy kotłów pow. 36 kW), kom­plet stopek reg­u­la­cyjnych (nie doty­czy kotłów o mocy pow. 36kW)
Opcje: usy­tuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła, miarkownik ciągu powietrza
Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploa­towany zgod­nie z instrukcją, 2 lata na podze­społy elektroniczne
Cer­ty­fikaty: Znak CE, Świadectwo bada­nia na znak bez­pieczeństwa eko­log­icznego wydane przez IPChW w Zabrzu

Infor­ma­cje dodatkowe:

 

Nom­i­nalna moc Piec SAS NWT 23 kW
23 kW
Powierzch­nia grzewcza 2.0 m2
Sprawność cieplna 79,4 — 85,0 %
Zuży­cie paliwa* 1,5 kg/h
Pojem­ność komory załadowczej do 40 kg
Pojem­ność wodna kotła 74 l
Masa kotła 320 kg
Wyma­gany ciąg spalin 0,30 mbar
Max temp. robocza 85 °C
Zale­cana temp. robocza wody grzewczej 60±80 °C
Min. temp. wody powrotnej 55 °C
Pod­sta­wowe wymi­ary kotła A   — 1165
A1 — 840
B   — 630
B1 — 530
H   — 1150
H1 — 1120
H2 — 300
H3 — 770
mm
Wymi­ary komory paleniskowej C   — 400
C1 — 230
D   — 620
mm
Przekrój czop­ucha 180 mm
Gwint króćca (zasilanie/powrót) G 1 ½  (6/4)
Wymi­ary otworu załadowczego 340x170 mm
Min. wysokość komina 8 m
Min. przekrój prze­wodu kominowego 20x20
Q220
mm
Model kotła 23 kw NWT
Zasi­lanie elektryczne 230/50 V/Hz
Pobór mocy do 40 W
Ten wpis został opublikowany w kategorii KOTŁY SAS, Piece do ogrzewania powierzchni powyżej 200m2 i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.