Piec SAS MI 23 kW Miał

Piec SAS MI 23 kW MiałPiec SAS MI miałowy jest urządze­niem nowoczes­nej kon­strukcji o górnym spala­niu paliw stałych i dwu­cią­gowym, prze­grodowym układzie komór spali­nowych. Eksploat­acja odbywa się w układzie z cyk­licznym zapłonem paliwa wystar­cza­ją­cym na ok. 24 godziny. Zasyp paliwa i roz­palanie wykonuje się przez górne drzwiczki.
Wysokość tem­per­atury pieca utrzymy­wana jest dokład­nie na poziomie zadanym przez użytkown­ika na sterown­iku. Sterownik dokonuje ciągłych pomi­arów tem­per­atury wody w piecu i na jej pod­stawie odpowied­nio steruje pracą wenty­la­tora, reg­u­lu­jąc ilość dostar­czanego powi­etrza niezbęd­nego do prze­biegu pro­cesu spala­nia paliwa.

Cena kat­a­l­o­gowa: 4.780,00 zł
cena 4.110,00 zł
Oszczędzasz: 670,00 zł

4_lata_gwarancji oszczednosc_energiSterowanie PIDekologiaregulacja_procesu_paleniaobsługa zaworuregulator_pokojowy

Zamów teraz

Telefontel.605 882 200 Mailkontakt@ezelazny.pl

lub w sklepie internetowym Piec SAS MI 23 kW Miał

Instrukcja obsługi pieca Sas MI: Pobierz

Dane tech­niczne

Piec SAS MI 23 kW

Ze sterowaniem, piec górnego spala­nia – miał, mieszanka z węglem, drewno

Rodzaj kotła: zasy­powy, uni­w­er­salny ze sterowaniem
Zakres mocy: 12,5 –200kW
Paliwa: miał kl 27/10, zastępczo węgiel kami­enny rożnego sorty­mentu , drewno sezonowane
Rodzaj spala­nia: górny sys­tem spalania
Mate­riał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)
Sprawność: 79,1÷83,1 %
Wyposaże­nie standardowe: sterownik, wenty­la­tor, termometr,kratka zabez­piecza­jąca żar, komplet narzędzi do obsługi kotła, dźwig­nia ruszt ruchomych (nie doty­czy kotłów pow. 36 kW), kom­plet stopek reg­u­la­cyjnych (nie doty­czy kotłów pow. 36 kW)
Opcje: usy­tuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła, miarkownik ciągu powietrza
Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploa­towany zgod­nie z instrukcją, 2 lata na podze­społy elektroniczne
Cer­ty­fikaty: Znak CE, Świadectwo bada­nia na znak bez­pieczeństwa eko­log­icznego wydane przez IPChW w Zabrzu

 Infor­ma­cje dodatkowe:

Nom­i­nalna moc Piec SAS MI 23 kw
23 kW
Powierzch­nia grzewcza 2.0 m2
Sprawność cieplna 79,0 — 83,1 %
Zuży­cie paliwa* 3,2 kg/h
Pojem­ność komory załadowczej do 80 kg
Pojem­ność wodna kotła 92 l
Masa kotła 410 kg
Wyma­gany ciąg spalin 0,30 mbar
Max temp. robocza 85 °C
Zale­cana temp. robocza wody grzewczej 60±80 °C
Min. temp. wody powrotnej 55 °C
Pod­sta­wowe wymary kotła A   — 1240
A1 — 950
B   — 700
B1 — 600
H   — 1190
H1 — 1150
H2 — 350
H3 — 810
mm
Wymi­ary komory paleniskowej C   — 500
C1 — 220
D   — 610
mm
Przekrój czop­ucha Q200 mm
Gwint króćca (zasilanie/powrót) G 1½  (6/4)
Wymi­ary otworu załadowczego 340x170 mm
Min. wysokość komina 8 m
Min. przekrój prze­wodu kominowego 20x20
Q220
mm
Model kotła 23 kw MI
Zasi­lanie elektryczne 230/50 V/Hz
Pobór mocy do 40 W
Ten wpis został opublikowany w kategorii KOTŁY SAS, Piece do ogrzewania powierzchni powyżej 200m2 i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.